OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Zlatar
Zlatar

Potpora za očuvanje radnih mjesta - skračivanje radnog vremena

E-mail Ispis

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je na svojim web stranicama novu mjeru:  Potpora za očuvanje radih mjesta – skraćivanje radnog vremena

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje  https://mjera-orm.hzz.hr/skracivanje-radnog-vremena/

Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla, a namijenjena je za  poslodavce koji zapošljavaju 10 i više radnika.

Mjera traje od 1. 6. – 31. 12. 2020.

Zahtjev sa pripadajućim tablicama predaje se isključivo putem web aplikacije
https://mjera-orm.hzz.hr/skracivanje-radnog-vremena/#prijava

Visina potpore za skraćivanje radnog vremena iznosi najviše do 2.000,00 kn mjesečno neto po radniku.

Za radnike čiji je iznos ugovorene ili propisane neto plaće niži od 4.000,00 kn u neto iznosu, uzima se u izračun naknade sata skraćenog radnog vremena iznos ugovorene ili propisane neto plaće.

Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore koju isplaćuje radniku.

Prema odobrenoj potpori Zavod će izvršiti i povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa iz i na osnovicu temeljem podatka Porezne uprave iz Obrasca JOPPD.

Tablica o iznosima sufinanciranja ovisno o broju radnih sati te postotku radnog vremena nalazi se na poveznici:
https://mjera-orm.hzz.hr/media/nbidesq1/hzz-prilog-i-tablica-iznosa-sufinanciranja-ovisno-o-broju-radnih-sati.pdf?v=2

Detaljnije informacije nalaze se na poveznici:
https://mjera-orm.hzz.hr/media/coideye4/hzz-skracivanje-radnog-vremena-provedbena-dokumentacija-2906v4.pdf

 

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronarivusom (COVID-19) za srpanj 2020.

E-mail Ispis

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Detaljnije upute i obrasci nalaze se na poveznici:
https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta-mikropoduzetnici/#documentTabs

Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost.

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama.

Poslodavci mogu odabrati mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.

Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način koji će biti reguliran Aneksom ugovora.

Potpora je namijenjena poslodavcima koji obavljaju gospodarsku djelatnost i zapošljavaju do 10 radnika, te radnicima, osiguranicima kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, uključujući i osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste, te vlasnike obrta).

Ciljana skupina radnika ne uključuje:

-        Umirovljenike

-        strane radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad

Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se neće odobriti.

Visina potpore iznosi 2.000,00 kn za mjesec srpanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Kriteriji za dobivanje potpore:

 • Poslodavci trebaju dokazati da su u lipnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na lipanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za lipanj 2020.g. i lipanj 2019.g. Poreznoj upravi.
 • Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa za najmanje 50% u lipnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za lipanj i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi.
 • Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.
 • Ukoliko je postotak pada prihoda najmanje 50% uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora.

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda.

Zahtjev sa pripadajućim tablicama predaje se isključivo putem web aplikacije, a zaprimaju se od 7. 7. – 31. 7. 2020.

Dokumentacija je dostupna na web stranici Zavoda za zapošljavanje koju popunjava i dostavlja poslodavac.
https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta-mikropoduzetnici/#documentTabs

Sredstva se  isplaćuju do 20 u mjesecu  za prethodni mjesec.

Obaveza poslodavca je da Zavodu dostavi dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Obrtnici koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće, dostavljaju  izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore.

 

Ukinuta zabrana rada blagdanima i neradnim danima i preporuke HZJZ za trgovine

E-mail Ispis

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 15. lipnja 2020.  donio je Odluku o izmjeni Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, koja stupa na snagu danom donošenja.
Navedena Odluka nalazi se na poveznici:
https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20radno%20vrijeme%20djelatnosti%20trgovine%20-%203.%20izmjena.pdf

Izmjenom Odluke, zbog povoljne epidemiološke situacije, u djelatnosti trgovine, ukinuta je zabrana rada blagdanima i neradnim danima, što znači da je omogućeno uspostavljanje radnog vremena kao i prije proglašene epidemije bolesti COVID-19,  ali i dalje je  obvezna primjena protuepidemijskih mjera i pridržavanje svih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Hrvatski  zavod za javno zdravstvo objavio je ažuriranu verziju Preporuka za sprečavanje zaraze bolešću COVID-19 u djelatnosti trgovine:
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke_za_trgovine_11_06.pdf

Promjene se odnose na:

- Organizacija rada

Ako je moguće, organizirati rad na način da se ostvaruje minimalni kontakt između zaposlenika koji rade u različitim smjenama. Čišćenje i dezinfekcija (dezinfekcijskim sredstvom na bazi 70% alkohola ili drugim registriranim dezinfekcijskim sredstvom s virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača) površina obavljat će se tijekom rutinskog čišćenja ili češće, pogotovo u onim dijelovima dana kada je promet u trgovini i koncentracija ljudi najveća.

- Evidencija
Preporučuje se svakodnevno vođenje evidencije zaposlenih i njihove prisutnosti na radnom mjestu (po smjenama) radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Za potrebe vođenja evidencije prikupljat će se osnovni podatci: ime, prezime i broj telefona.

 

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (covid-19) za lipanja 20

E-mail Ispis

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)  donio je novu potporu za očuvanje radnih mjesta za lipanj 2020. godine, a cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Više informacija na poveznici: https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/

Potpora za lipanj iznosit će 4.000,00 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Zahtjeve će HZZ zaprimati u razdoblju od 8. lipnja do 30. lipnja 2020. godine, isključivo putem web aplikacije https://mjera-orm.hzz.hr/moji-zahtjevi/.
Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera zahtjeve predaju isključivo elektroničkom poštom (e-mail).

Potporu mogu ostvariti poslodavci iz sljedećih sektora:

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
 • Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom)
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Ostale uslužne djelatnosti – samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja

Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.

Kriteriji za vladinu potporu u lipnju su sljedeći:

 • Poslodavac koji želi koristiti potporu treba dokazati da je u svibnju 2020. godine imao pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na svibanj 2019. godine i to temeljem predaje predanih PDV obrasca za 05/2020 i 05/2019 Poreznoj Upravi.
 • Ako poslodavac posluje kraće od 1 godine treba dokazati pad prometa za najmanje 50% u svibnju 2020. godine u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predanih PDV obrazaca za 05/2020 i 02/2020 Poreznoj Upravi.
 • Za postojeće poslodavce koji su ostvarili pravo na potporu za 50 i više radnika za svibanj su dopunjeni kriteriji. Prema dopunama postrožili su se uvjeti za dobivanje potpore za svibanj, te se poslodavcu koji je za svibanj tražio potporu za 50 i više radnika nameće obveza vraćanja potpore, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja.

Dokumentacija koja je potrebna:
Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama dostupni su na ovoj stranici u sekciji
https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/#documentTabs
Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore.

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 34

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner