OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Obrtni vodič Zakoni i propisi NOVI ZAKONI I PROPISI 2014.

NOVI ZAKONI I PROPISI 2014.

E-mail Ispis

NOVI ZAKONI I PROPISI 2014.

Narodne novine 157/2014 od 31. prosinca 2014. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o trošarinama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske

Narodne novine 156/2014 od 30. prosinca 2014. godine

Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnu postupku

Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

Pravilnik o načinu pečaćenja radnih prostorija, prostora i sredstava za rad nadzornih osoba prema propisima o zaštiti okoliša

Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

Izvadak iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženja obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2015. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Đurmanec

Narodne novine 155/2014 od 29. prosinca 2014. godine

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2015. godinu

Narodne novine 153/2014 od 23. prosinca 2014. godine

Naredba o iznosima osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Đurmanec

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak Općine Konjščina

Narodne novine 152/2014 od 22. prosinca 2014. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Zakon o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Zakon o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

Narodne novine 151/2014 od 19. prosinca 2014. godine

Uredba o visini minimalne plaće

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2015.

Narodne novine 150/2014 od 17. prosinca 2014. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" "Objekti jednostavnih usluga"

Narodne novine 144/2014 od 05. prosinca 2014. godine

Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka

Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani

Narodne novine 143/2014 od 03. prosinca 2014. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

Narodne novine 142/2014 od 02. prosinca 2014. godine

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Narodne novine 140/2014 od 28. studenog 2014. godine

Opća obvezujuća pravila za uzgoj svinja

Narodne novine 139/2014 od 26. studenog 2014. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o gospodarenju otpadom električnom i elektroničkom opremom

Odluka o uvođenju prireza poreza na dohodak Grada Donja Stubica

Narodne novine 137/2014 od 21. studenog 2014. godine

Pravilnik o upisniku šumoposjednika

Narodne novine 130/2014 od 05. studenog 2014. godine

Tehnički propisi o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

Narodne novine 129/2014 od 03. studenog 2014. godine

Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina

Pravilnik o provedbi mjera investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina

Narodne novine 127/2014 od 29. listopada 2014. godine

Zakon o energetskoj učinkovitosti

Narodne novine 126/2014 od 28. listopada 2014. godine

Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. - 2015.

Narodne novine 122/2014 od 17. listopada 2014. godine

Popis hrvatskih norma u području sigurnosti strojeva

Pravilnik o održavanju građevina

Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji

Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji

Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima

Pravilnik o obustavi stavljanja lijeka u promet i povlačenju lijeka iz prometa

Pravilnik o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje stavljanja, na tržište i korištenja opasnih kemikalija

Narodne novine 121/2014 od 15. listopada 2014. godine

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina

Narodne novine 118/2014 od 03. listopada 2014. godine

Ispravak Zakona o zaštiti na radu

Narodne novine 117/2014 od 01. listopada 2014. godine

Pravilnik o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća

Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida

Pravilnik o nus proizvodima i ukidanju statusa otpada

Narodne novine 112/2014 od 24. rujna 2014. godine

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu za polaganje stručnog ispita

Pravilnik o izradi procjene rizika

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu

Narodne novine 111/2014 od 19. rujna 2014. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe

Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem

Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

Narodne novine 110/2014 od 17. rujna 2014. godine

Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel

Narodne novine 109/2014 od 11. rujna 2014. godine

Popis usklađenih hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda

Narodne novine 108/2014 od 10. rujna 2014. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnosa na prodajne objekte. opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica

Narodne novine 107/2014 od 05. rujna 2014. godine

Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadnom elektroničnom i elektroničkom opremom

Narodne novine 106/2014 od 02. rujna 2014. godine

Statut Hrvatske obrtničke komore

Narodne novine 103/2014 od 27. kolovoza 2014. godine

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i programa za očuvanje radnih mjesta

Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima

Narodne novine 102/2014 od 22. kolovoza 2014. godine

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2015. godinu

Narodne novine 97/2014 od 06. kolovoza 2014. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom

Tehnički propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica

Narodne novine 94/2014 od 31. srpnja 2014. godine

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji bezalkoholnih pića, bezalkoholnog piva, prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode, voćnih sirupa, nektara, sirupa i koncentrata

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića etilnog alkohola, međuproizvoda i piva

Narodne novine 93/2014 od 30. srpnja 2014. godine

Zakon o radu

Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta

Zakon i izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

Narodne novine 92/2014 od 28. srpnja 2014. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Pravilnik o izdavanju EU potvrda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Suda časti Hrvatske obrtničke komore

Narodne novine 90/2014 od 25. srpnja 2014. godine

Uredba o tvarima koje onečišćuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Narodne novine 89/2014 od 24. srpnja 2014. godine

Uredba o izmjeni zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu

Narodne novine 85/2014 od 16. srpnja 2014. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018.

Narodne novine 83/2014 od 11. srpnja 2014. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom poticanju

Pravilnik o sigurnosti igračaka

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih medijskih usluga

Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih i medijskih usluga  i vođenju očevidnika

Narodne novine 82/2014 od 09. srpnja 2014. godine

Pravilnik o načinu prijavljivanje i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

Ispravak Pravilnika o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Narodne novine 79/2014 od 30. lipnja 2014. godine

Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova

Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Narodne novine 78/2014 od 27. lipnja 2014. godine

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Narodne novine 76/2014 od 24. lipnja 2014. godine

Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim i poljoprivrednim gospodarstvima

Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu

Narodne novine 75/2014 od 20. lipnja 2014. godine

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Narodne novine 74/2014 od 18. lipnja 2014. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Narodne novine 73/2014 od 16. lipnja 2014. godine

Pravilnik o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge

Narodne novine 72/2014 od 13. lipnja 2014. godine

Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija

Narodne novine 71/2014 od 11. lipnja 2014. godine

Zakon o zaštiti na radu

Pravilnik o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama u odnosu na bolest Aujeszkoga

Narodne novine 70/2014 od 09. lipnja 2014. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama

Narodne novine 69/2014 od 06. lipnja 2014. godine

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014.  godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje 2014. - 2016.

Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Narodne novine 66/2014 od 30. svibnja  2014. godine

Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga

Narodne novine 64/2014 od 26. svibnja  2014. godine

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

Narodne novine 63/2014 od 26. svibnja  2014. godine

Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju

Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita

Pravilnik o obliku i sadržaju Uvjerenja o položenom pomoćničkom ispitu

Narodne novine 59/2014 od 14. svibnja  2014. godine

Odluka o visini naknade za polaganje ispita za stjecanje početnih kvalifikacija vozača

Narodne novine 56/2014 od 07. svibnja  2014. godine

Pravilnik o registru prijevoznika i evidenciji posrednika u cestovnom prijevozu

Narodne novine 53/2014 od 29. travnja  2014. godine

Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

Narodne novine 51/2014 od 25. travnja  2014. godine

Ispravak Pravilnika o gospodarenju otpadom

Narodne novine 49/2014 od 18. travnja  2014. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Narodne novine 48/2014 od 17. travnja  2014. godine

Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proizvodnji vina

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

Narodne novine 47/2014 od 16. travnja  2014. godine

Zakon o državnim potporama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

Zakon o izmjenama Zakona o transparentnosti tokova javnih sredstava

Narodne novine 46/2014 od 11. travnja  2014. godine

Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje

Narodne novine 45/2014 od 09. travnja  2014. godine

Pravilnik o aerosolnim raspršivačima

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika turističkih inspektora

Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje turističkog inspektora izvršava pečaćenjem

Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje

Narodne novine 44/2014 od 07. travnja  2014. godine

Uredba o sprječavaju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

Uredba o izmjeni Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Narodne novine 42/2014 od 02. travnja  2014. godine

Pravilnik o gospodarenju otpadom električnom i elektronikom opremom

Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta

 

Narodne novine 41/2014 od 31. ožujka  2014. godine

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir s hranom

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Narodne novine 40/2014 od 28. ožujka  2014. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena čuvenih sorti

Narodne novine 35/2014 od 19. ožujka  2014. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Narodne novine 33/2014 od 14. ožujka  2014. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli"

Narodne novine 31/2014 od 07. ožujka  2014. godine

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa

Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača

Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Narodne novine 30/2014 od 05. ožujka  2014. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini

Zakon o izmjenama Zakona o elektroničkoj trgovini

Zakon o izmjenama Zakona o elektroničkom potpisu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Zakon o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi

Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima

Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje

Narodne novine 54/2014 od 24. veljače 2014. godine

Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa

Narodne novine 23/2014 od 20. veljače 2014. godine

Pravilnik o gospodarenju otpadom

Narodne novine 19/2014 od  12. veljače 2014. godine

Zakon o Inspektoratu rada

Zakon o turističkoj inspekciji

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti

Narodne novine 16/2014 od  07. veljače 2014. godine

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge

Narodne novine 14/2014 od  05. veljače 2014. godine

Zakon o inspekcijama u gospodarstvu

Narodne novine 12/2014 od  31. siječnja 2014. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću

Narodne novine 11/2014 od  29. siječnja 2014. godine

Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama

Narodne novine 8/2014 od  22. siječnja 2014. godine

Uredba o okolišnoj dozvoli

Narodne novine 6/2014 od 17. siječnja 2014. godine

Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2014. godinu

Narodne novine 5/2014 od 15. siječnja 2014. godine

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka

Narodne novine 3/2014 od 08. siječnja 2014. godine

Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dokaze u neposredan dodir s hranom

Narodne novine 2/2014 od 08. siječnja 2014. godine

Odluka o najnižem dnevnom iznosu sezonskog radnika u poljoprivredi za 2014. godinu

Narodne novine 1/2014 od 03. siječnja 2014. godine

Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner